Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Chicag' Hostel Toulon

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Toulon
Tài sản tốt nhất trong Toulon
Tài sản rẻ nhất trong Toulon

Tài sản phổ biến nhất trong France
Tài sản tốt nhất trong France
Tài sản rẻ nhất trong France

Đi nghỉ rẻ
Chicag' Hostel Toulon

Nhà trọ

Chicag' Hostel is the first hostel in Toulon ! Chicag' Hostel Toulon is a unique travelers hostel. The key word is friendliness! meeting new people is inevitable in our cozy lounge, the large kitchen as well as in the bar on the nightly concerts.